Gaziantep ADLİ - İDARİ HAKİMLİK KURSU

Gaziantep ADLİ - İDARİ HAKİMLİK KURSU

Adalet Bakanlığı, Adli Yargı Hakimi olarak yetiştirilmek üzere sınavla Adli Yargı Hakim adayı almaktadır.Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre, duyurulan Adli Yargı Hakim Adayı kadrolarına atanırlar.Adli Yargı Hakim Adayların statüsü

Gaziantep ADLİ - İDARİ HAKİMLİK KURSU

NEDEN GAZİKENT KURSLARI

 • Uzman Eğitmen Kadrosu
 • 26 Yıllık Kurumsal Kimliği
 • Projeksiyonlu , Klimalı , V.İ.P Sınıflar
 • Kaliteli Eğitim , Başarı Odaklı Eğitim
 • Uygun Fiyat Garantisi
 • Bol Deneme ve Kaynak ( Çift Yayın)
 • İlgili Eğitimin Ders Notları
 • Profesyonel Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti
 • Eksiklik Hissedilen Konularda Normal Derslere İlave ve Telafi Dersleri

DERSLER VE SAATLERİ

İDARİ YARGI

 • Anayasa Hukuku(30 SAAT)
 • İdare Hukuku(24 SAAT)
 • İdari Yargılama Hukuku(16 SAAT)
 • Medeni Hukuk(48 SAAT)
 • Medeni Usul Hukuku(30 SAAT)
 • Borçlar Hukuku (Genel-Özel Hükümler)(40 SAAT)
 • Tarih(30 SAAT)
 • Matematik(30 SAAT)
 • Vergi (30 SAAT)
 • Maliye ( 20 SAAT)
 • İktisat (40 SAAT )ADLİ YARGI
  • Anayasa Hukuku(30 SAAT)
  • İdare Hukuku(24 SAAT)
  • İdari Yargılama Hukuku(16 SAAT)
  • Medeni Hukuk(48 SAAT)
  • Medeni Usul Hukuku(30 SAAT)
  • Borçlar Hukuku (Genel-Özel Hükümler)(40 SAAT)
  • Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak-Sigorta-Deniz Ticareti)(48 SAAT)
  • İcra ve İflas Hukuku(30 SAAT)
  • Ceza Hukuku (Genel-Özel Hükümler ve Ceza Usul Hukuku)(32 SAAT)
  • Tarih(30 SAAT)
  • Matematik(30 SAAT)
  •  
ADLİ YARGI HAKİMLİĞİ SORU DAĞILIMI  
Anayasa Hukuku 7 SORU  
İdare Hukuku 7 SORU  
İdari Yargılama Usul Hukuku 7 SORU  
Ceza Hukuku (Genel – Özel) 7 SORU  
Ceza Muhakemesi Hukuku 7 SORU  
Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler-Aile-Eşya-Miras Hukuku) 7 SORU  
Medeni Usul Hukuku 7 SORU  
Borçlar Hukuku (Genel – Özel) 7 SORU  
Ticaret Hukuku(Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak-Sigorta-Deniz Ticareti) 7 SORU  
İcra ve İflas Hukuku 7 SORU  
Türkçe 6 SORU  
Matematik 6 SORU  
Tarih 12 SORU  
Vatandaşlık 6 SORU  
Adli-İdari Yargı Hakim Adaylığı ve Maaşları  
Adalet Bakanlığı, Adli Yargı Hakimi olarak yetiştirilmek üzere sınavla Adli Yargı Hakim adayı almaktadır.Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre, duyurulan Adli Yargı Hakim Adayı kadrolarına atanırlar.Adli Yargı Hakim Adayların statüsü

 

Adaylar Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler. Adaylar hakkında Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Devlet Memurları Kanununun Hâkimler ve Savcılar Kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Aylık ücretleri

Adli Yargı Hakim Adayları, aylıklarıyla birlikte ek ödeme de alırlar. (Ek ödemeden sosyal güvenlik kesintisi yapılması konusunda yaşanan tereddüt Meclise sunulmuş olan kanun teklifinin yasalaşmasıyla giderilecek olup, buradaki hesaplamamızda ek ödemeden sadece damga vergisi kesilmiştir).

2014 yılının ikinci yarısında göreve başlayacak olan bekar ve çocuksuz Adli Yargı Hakim Adayı, ek ödemesiyle birlikte aylık olarak Net 3.436 -TL ücret alabilecektir.

Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Adayların hazırlık eğitimi

Yükseköğrenimde elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların genel olarak tekrarı, hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması, daha sonra yapılacak staj ve son eğitim dönemi için gerekli bilgilerin verilmesi amacıyla, adli yargı hakim adayları hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.

Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Meslek öncesi eğitim, kural olarak hazırlık eğitim dönemi ile başlar.

Adayların staj yapması

Adli yargı hâkim adayı olarak atananlar, Adli hakimlik mesleğinin ifası için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla staj ve eğitime tabi tutulurlar.

Adayların; hazırlık ve son dönem eğitimleri Eğitim Merkezinde, stajları ise aşağıda belirtilen yer ve sürelerde yapılır. Adayların staj dönemi süresi onyedi aydır. Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmeleri hâlinde burada geçirdikleri süre stajlarından sayılır.

Staj yerleri ve süreleri

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları stajlarını, genel staj ve görev stajı olmak üzere iki kısım halinde, aşağıdaki sürelerde yaparlar.

1-Genel staj üç ay süreli olup;

-Bir ay Cumhuriyet başsavcılıklarında,

-Onar gün 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan mahkemelerde,

2-Görev stajı ondört ay süreli olup;

-Hâkimlik görevine atanacak adaylar için; altı ay asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinden birinde; altı ay ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinden birinde, iki ay Yargıtay’da,

-Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; on ay Cumhuriyet başsavcılıklarında, iki ay ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinden birinde, iki ay Yargıtay’da

yaptırılır.

Hâkim adayları mahkeme, savcı adayları Cumhuriyet başsavcılığı stajları sırasında, ağır ceza merkezi olmayan adliyelerde, dosya türlerini ve yapılan işlemleri görmek ve hâkim veya Cumhuriyet savcılarının yanında uygulama yapmak amacıyla, talepleri ve mazeretleri de dikkate alınarak bir ay süreyle geçici olarak görevlendirilir. Geçici görevlendirmede geçen süre, görev stajından sayılır. Adayın, geçici görevlendirmenin sonunda yaptığı iş ve işlemlere ilişkin olarak hazırlayacağı rapor, staj dosyasına konulur.

Yargıtay stajı süresi ve dönemleri

Yargıtay’da adlî yargı hâkim ve savcı adayları için;

-Birinci dönemde yirmi gün,

-İkinci dönemde bir ay, on gün

süreli olmak üzere iki dönemi içeren bir staj yöntemi uygulanır.

Birinci dönem staj, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında; ikinci dönem staj ise, hâkimliğe atanacak adaylar için ceza ve hukuk dairelerinde, Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için sadece ceza dairelerinde yaptırılacak stajı kapsar.

Yargıtay’da uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Yargıtay Başkanlığınca değiştirilebilir.

Adayların son eğitimi

Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Son eğitim dönemi dört ay süreli olup, adlî yargı adayları için hâkim ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, kural olarak meslek öncesi eğitimin sonunda yaptırılır.

İzinleri

Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylar, yirmi gün yıllık izin kullanabilirler.

Meslek öncesi eğitimden sayılmayacak süreler

Adayların her yıl için hastalık sebebi ile izinli geçirdikleri onbeş günü aşan süreler ile meslek öncesi eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmaları durumunda askerlik sebebiyle geri kalan süreleri meslek öncesi eğitimden sayılmaz.

Eğitimden sayılmayan sürelerin tamamlattırılması

Adayların eğitimden sayılmayan süreleri staj dönemine ait ise staj merkezlerinde, hazırlık veya son eğitim dönemine ait ise durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek Eğitim Merkezinde tamamlattırılır.

Hazırlık veya son eğitim dönemlerindeki eksik eğitimlerini tamamlaması gerekenler ayrı bir grup açmayı gerektirecek sayıya ulaşmış ise bunlar için ilk eğitim grubu beklenmeksizin eğitim yaptırılabilir. Her hâlde bu eğitime tabi tutulma süreleri, meslek öncesi eğitim süresini geçemez.

Adaylık süresi içinde göreve son verme

Adayın;

a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerden herhangi birini yitirmesi,

c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlik ve savcılık mesleğiyle bağdaşmayacak tutumlarının, göreve devamsızlığının, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının gerekçeli olarak tespit edilmesi

hâllerinde adaylığına Bakanlıkça son verilir.

Meslek öncesi eğitim sonu sınavda başarısız olanlar

Meslek öncesi eğitim sonunda ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan ikinci yazılı sınavda da başarısız oldukları belirlenenler; sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hallerinde, Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.

Mecburi hizmet

Adaylar meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

Yabancı dil eğitimi

Adaylar, staj döneminin son altı ayında yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilebilirler.

Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmelerinde aşağıdaki şartlar aranır:

-Staj döneminin onbir ayını tamamlamak,

-Disiplin cezası almamış bulunmak,

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklarında üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Adli Hakimliğe atanma

Meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hâli olmayan, erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen adayların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

Mesleğe kabullerine karar verilen Adli yargı Hâkim adaylarının, Adalet Bakanlığında Adli yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.

Ücretsiz çevrimiçi Kayıt Olun

Şimdi kayıt Ol!

Kayıt Bilgileri

Gaziantep ADLİ - İDARİ HAKİMLİK KURSU

Ücretsiz çevrimiçi Kayıt Olun

Şimdi kayıt Ol!

Kayıt Bilgileri

Gaziantep ADLİ - İDARİ HAKİMLİK KURSU Dökümanları


Ücretsiz çevrimiçi Kayıt Olun

Şimdi kayıt Ol!

Kayıt Bilgileri

Copyright ©2019 Özel Gazikent Eğitim Kursları. Tüm Hakları Saklıdır.